Elveszíti a zsíros nyeregtáskákat


Mindössze édesapámra megy vissza. Ezt orcapirulás nélkül vallom meg. Ha titkolni akarnám, nyilván bele se kezdtem volna a történetbe. Feltett szándékom kitérő nélkül haladni előre, nyílegyenesen, mint eke a barázdában. Fontenac úr, ki kígyót-békát kiabált ránk, nem átallotta egyebek közt elhírleni: dédapám lakájként kezdte, miként de Sauve úr is.

Én e hazugságot a báró úr torkára forrasztottam.

a fogyás gyógyítja- e a magas vérnyomást? fogyás és zaklatás

Ki ne tudná, minek köszönhette de Sauve úr miniszteri rangját? Tudniillik nem csupán és nem is elsősorban páratlan ügyességének, hanem sokkal inkább a feleségének, ki nagy haszonnal forgolódott Katalin királyné szolgálatában s királyi hercegek nyoszolyáin. Családunk sohasem folyamodott efféle eszközökhöz, s nem is jutott ily magasra.

Igaz, indulni sem indult oly alacsonyról, ámbár úgy vélem, lakájkodni sem szégyen, ha a szükség netán ráviszi a szűkölködőt. De ami igaz, az igaz, dédatyám, Francois Siorac nem volt senki keze-lába. Csinos kis birtokot mondhatott magáénak a Sarlat-vidéken, Taniés mellett, s azt maga művelte. Hogy mekkora volt e birtok, nem tudom, de dédatyám adója után ítélve nem lehetett sem kicsiny, sem silány földű; annyit, mint ő senki nem fizetett a királynak egyházközségében.

Fukar sem lehetett dédatyám, hiszen nem sajnált tíz kemény so1-t leszurkolni havonta plébánosának, hogy latin szóra kapassa kisebbik fiát, Charles-t, alighanem abban a reményben, elveszíti a zsíros nyeregtáskákat az majd maga is pap lesz egyszer. Nagyatyám, kinek haja s szakálla vörösbe játszott, akárcsak féltestvéremé, Samsoné, jól tanult, hanem az imádságnál mégis jobban kedvelte a kalandot.

Tizennyolc esztendős fejjel odahagyta szülőfaluját, és Északra ment, szerencsét próbálni. Meg is lelte a magáét Rouenban, hol oltárhoz vezette ama patikárius leányát, kihez előbb inasnak szegődött volt be.

Hogy s mint találhatott időt inaskodás közben tanulásra elveszíti a zsíros nyeregtáskákat a patikáriusi grádus elnyerésére, nem tudom, sőt azt sem: elnyerte-e valaha 50 font 3 hónapos fogyásban titulust, ipa elhalálozása után mindenesetre ő lépett örökébe, s igen szépen elboldogult.

Ekkortájt tűnt fel Charle és Siorac között az a de szócska, melyen apám nem győzött eleget gúnyolódni, noha ő is használta.

Mindazonáltal az atyai örökségként rám maradt iratok közül elveszíti a zsíros nyeregtáskákat sem leltem, melyen nagyatyám odabiggyesztette volna rendes névaláírása "Charles de Siorac, la Volpie ura" elé a "nemesember" címet, mint az a sok polgár, ki csak azért vásárol földet, hogy elveszíti a zsíros nyeregtáskákat titulussal dicsekedjék, noha királya nem méltatta rá. Annyi manapság az álnemes, mint a nyű. És meg kell adni: ha vagyonuk elég kerek, akad vérbeli nemes nem egy, ki örömest összerokonkodik velük, nem firtatva az ármálist.

Apám, becsületes elveszíti a zsíros nyeregtáskákat Jean de Siorac, másodszülött fiú volt, mint atyja, Charles és mint jómagam is. Charles nem feledte, mit tett érte egykor az öreg Francois Siorac, ki nem szánta volt jó pénzét latin leckékre fecsérelni, tehát Montpellier-be küldte Jean fiát medicinát tanulni. Hosszú volt az út Montpellier-be és hosszú a tanulóidő, tetemes a pénzáldozat még egy jómódú patikáriustól elveszíti a zsíros nyeregtáskákat, de Charles, ki jól benne járt immár a korban, okosan eltervezte fiai jövőjét: Henri, az idősebb, átveszi a patikát, Jean, a fiatalabb pedig orvosa lesz a városnak, s így kétfelől, télről s túlról közrefogva pácienseiket, szépen megszedhetik magukat, ha Isten is úgy akarja.

Mi három leánygyermekét illeti, őket ugyan semmibe sem vette, hozományt mindazonáltal adott nekik annyit, hogy tisztességgel férjhez mehessenek. Apám becsülettel elvégezte stúdiumait: baccalaureatus lett Montpellier-ben s az orvostudományok licenciátusa. Doktori vizsgáját mégsem tehette le, mivel két nappal korábban menekülni kényszerült a városból, attól való félelmében, hogy utoljára egy kötél hurkán át találja megpillantani Isten szép egét, s annak utána tetemét felnégyeltetvén, jó helyi szokás szerint a város külső kapuját strázsáló olajfákra tűzik ki; e szokás fennmaradván, igen különös hatással volt rám, amikor egy napsütötte júniusi reggelen első ízben léptem be e szép város kapuján: pillantásom először is egy asszonyi tetem rothadó maradványaira esett, s tapasztalnom kellett hogy a fák, melyeknek ágaira e förtelmet elrettentő példaként kiaggatták, nem restellnek zöldellni s gyümölcsöt teremni.

Keresés eredménye

Bajos bizony apámat, ahogy ma látom, kerek harminc esztendővel fiatalabbnak elgondolnom, azaz éppoly hevesvérűnek s elevennek, amilyen én vagyok. S nem kevésbé szoknyabolondnak. Mert csakugyan egy lotyó miatt történt - ki aligha érte meg tulajdon pénzét is - hogy apám becsületes párviadalban ledöfött egy helybéli úrficskát, ki őt kihívta volt. Egy óra sem telt belé, s városi íjászok döngették a ház kapuját, hol Jean de Siorac lakott.

  • Hogyan lehet elveszíteni a comb zsírt: orvosi és otthoni módszerek - Alapjai -
  • Termékkatalógus by LIQUI MOLY GmbH - Issuu
  • Ön a számtalan nő vagy férfiaki megpróbálja kitalálni, hogyan veszítheti a combzsírt?
  • Fogyni, ha morbidly elhízott

Ő padlásszobája ablakából jókor észrevette a fogdmegeket, s egy hátsó ablakon át menten kivetette magát, egyenesen a lova hátára - az állat, szerencséjére, fel volt szerszámozva - aztán uccu neki!

Kezdetben egy diáktársánál húzta meg magát - ki éppen itt, egy eldugott hegyi falucskában töltötte félesztendei praktikumát utolsó, doktori vizsgája előtt - majd Auvergne-en át Périgord-ba ment öreg Francois Siorachoz, ki maga költségén felruházta, felfegyverezte, s úgy küldötte tovább Rouenba Charles fiához.

Hanem az úrfi szülei csak nem nyughattak, panaszt nyújtottak be az elveszíti a zsíros nyeregtáskákat törvényszéknek, s máskülönben is éktelen zajt-bajt csaptak; nyíltan s nyilvánosan Jean de Siorac még Rouenban sem mutatkozhatott, holott patikus nagyapám hatalmas védelmezőkkel bírt.

Történt pedig mindez abban az esztendőben, mikor nagy királyunk, I. Ferenc elrendelte: országának minden tartománya állítsa ki a maga légióját.

EUR-Lex Access to European Union law

Bölcs rendelkezés! Ha ehhez tartottuk volna magunkat utóbb is, nem szorulunk hadjárataink során svájci zsoldosok segítségére, kik ugyan igen vitézül harcoltak mindaddig, míg zsoldjukat megkapták, de mihelyt elmaradt a fizetség, az ellenségnél is gonoszabbul sarcolták-szipolyozták a francia föld szegény népét.

Normandia állította ki elsőül a maga hatezer főt számláló légióját. Felcsapott katonának Jean de Siorac is, oly ígéret fejében, hogy elnyerheti érte a király kegyelmét.

És úgy is lett. Ferenc eljött megszemlélni a légiót, s lévén a látottakkal igen elégedett, semmit meg nem tagadott a kérelmezőktől általában s egyenként. Megkegyelmezett apámnak is, oly kikötéssel, hogy legalább öt évig szolgál elveszíti a zsíros nyeregtáskákat hadban. Charles nagyapám nehéz szívvel látta légióssá vedleni kisebbik fiát, kinek taníttatására annyi jó aranycsikót áldozott volt, annál is inkább, mivel elsőszülött fia, Henri, a leendő patikárius rossz útra menopauza életkor lefogy, iskolát került, ivott, kockázott, pénzét kurafiakra s szajhákra tékozolta, és végezetül egy este a Szajnába fúlt, alighanem mások hathatós segítségével s kiürült zsebekkel.

Nagyapám végtére is örülhetett, hogy egyik leánya, kit ő világéletében csak "buta libaként" aposztrofált, noha éppen nem volt híján a józan észnek, derék vőt hozott a házhoz, s volt kire hagynia a patikát.

Hogyan lehet elveszíteni a comb zsírt

Be különös is a sors! Bezzeg apámat más fából faragták, mint testvérbátyját, Henrit. Ő nagyon is szívén hordta a maga sorsának jobbra fordítását a légióban. Bátor volt, kitartó, s ámbár senkinek el nem árulta, hogy licenciátus orvos mivel attól tartott, nyomban megtennék a légió kirurgusának, amihez sehogy sem fűlt volna a fogasebesült bajtársait rátermetten ápolta-gondozta, amivel mindannyiok szeretetét elnyerte. Nem öt évig szolgált, hanem éppen kilencig, tól ig. Minden hadjáratban új sebet s rangot szerzett: előbb százados lett, azután zászlótartó tiszt, majd hadnagy.

How to lose 30 kg in 15 days, neither exercises nor diet, with this secret how to lose belly fat

Hadnagyként indult ben háborúba, s ezres kapitányként tért meg; való igaz, addigra merő heg s forradás volt kardmarta, golyójárta teste. Ki közemberként kezdte a légióban, e rangnál följebb nem vihette; ez sem volt éppen csekélység, mivel a kapitány ezer legionáriusnak parancsolt, hópénze száz librára rúgott, elveszíti a zsíros nyeregtáskákat azonfölül egy-egy város felprédálásakor ő kapta a zsákmány oroszlánrészét.

És ami ennél is több és kedvesebb volt apám szívének: a kapitányi rang jogot adott a fegyvernöki cím viseletére, nemességhez juttatva tulajdonosát, mégpedig a legszebb s legméltóbb módon, mivel ő e titulust vitézsége s vére árán jussolta, nem pénzen vette, avagy felesége jogán szerzette.

Azon a szent napon, melyen apám kapitánnyá ütötték, nyerte el e rangot kedves barátja, jóbanrosszban hű társa, Jean elveszíti a zsíros nyeregtáskákat Sauveterre is. Harci veszélyben, halál torkában, honnan nemegyszer húzták ki egymást, oly mély és igaz barátság szövődött kettejük között, melyet semmi ki nem kezdhetett, sem idő, sem veszedelem, sőt még apám házassága sem.

Jean de Sauveterre öt évvel volt idősebb Idősek súlycsökkenésének kezelése de Sioracnál, s amilyen szőke amaz, olyan barna ő maga; szeme fekete, arca sebhelyes, szava szűken mért. Fegyvernök sem sokáig maradt édesapám.

DAKOTA 38 - Full Movie in HD (Július 2020).

Mi sem csorbította volna apám örömét, ha Jean de Sauveterre nem kapott volna súlyos lábsebet ez ütközetben; új fejezet fogyás fogva holtáig sántított. S mivel újfent beköszöntött a béke, jobbra s másra nem számíthatott immár Jean de Sauveterre holmi várőri szolgálatnál, ami elszakította volna a másik Jeantól.

E gondolat elviselhetetlen volt egyiknek is, másiknak is. Búsan tépelődtek hát, mitévők legyenek, amikor váratlanul elhunyt Charles nagyapa.

Alkatrészek szűkítése

Nem sokáig örülhetett szegény a dicsőségnek, mely kisebb fia jóvoltából háramlott a családra. Várva várta pedig "Jean de Siorac lovag" közeli látogatását, s Rouen-szerte nagy dobra verte polgártársai körében, a zumba hatékony a fogyásban egyszerre csak iszonyú görcs rántotta össze beleit, vagy ahogy errefelé mondják: rájött a "nagy kólika", elveszíti a zsíros nyeregtáskákat szörnyű kínok közepette, verejtékben úszva kimúlt ez árnyékvilágból, mielőtt viszontláthatta volna kisebbik s immár egyetlen fiát, gyermekei közül az egyetlent, kit igazán s szívből szeretett, mert mint mondtam, leányait nem nézte semminek.

Siorac lovag kézhez vette atyai örökségét, librát, majd visszatért a táborba, bezárkózott Jean de Sauveterre-rel a közös sátorba, s kettesben nekiláttak a nagy számvetésnek.

  • Fogoros, MD Share on Facebook Share on Twitter Otthoni kezelések, nem invazív és sebészeti módszerek, hogy megszabaduljanak a mellkasi zsírtól Ön egyike a számtalan nőnek és férfiaknakakik megpróbálják kitalálni, hogyan lehet elveszíteni a comb zsírt?
  • A kis gömböc Volt egyszer a világon, még az Óperenciás-tengeren is túl, egy szegény ember meg egy szegény asszony.

Mivel eladdig kétszer is meggondolták, mire költsenek, mire nem, s mivel egyformán megvetették a szerencsejátékot s a bort, a katonazseb e két kiürítőjét, hónapról hónapra félrerakhatták hópénzük java részét, s aligalig csorbították, amit prédán szereztek; s mivel azon fölül évek hosszú során át csinos summákat juttattak el egy becsületes roueni zsidó kezéhez, ki elveszíti a zsíros nyeregtáskákat uzsorakamatra kikölcsönözte, ketten éppen 35 librát mondhattak magukénak, s úgy vélték: ez elegendő is ahhoz, hogy eztán birtokuk hozama után éljenek, nem méricskélve, mi egyiké s mi másiké, mert egy akarattal kimondták: testvériesen osztoznak majd nyereségen s veszteségen egyaránt.

Elveszíti a zsíros nyeregtáskákat Jeanok tehát megváltak a normandiai légiótól a fővezér engedelmével és őszinte sajnálatára, fegyvereikkel, hátaslovaikkal, aranyaikkal és három katonájukkal egyetemben. A katonák egyike hajtotta a szekeret, mely a Jeanok ingóságait szállította, valamint egy kisebb arzenált zsákmányolt pisztolyokból s szakállas puskákból, egytől egyig hogyan ro fogyni jól kész állapotban.

Périgord messze esik Normandiától, az utak nem voltak bátorságosak, a kis csapat óvatosan haladt hát előre, ívben elkerülve a nagyobb rablóbandákat, de miszlikbe aprítva a elveszíti a zsíros nyeregtáskákat sápszedőket, kik egy-egy hídfőnél útjukat állták, s nagy orcátlanul vámot követeltek rajtuk.

E gazok elveszíti a zsíros nyeregtáskákat elnyisszantották, fegyvereiket és pénzüket elkobozták, a három katona megkapta a maga zsákmányrészét, s a többi a Jeanok ládájába vándorolt. Bordeaux-n túl, a bergeraci úton vitézeink egy bájos utazótársaságot értek utol: kancaháton poroszkáló ifjú apácákat, kiknek élén egy büszke apátnő haladt batáron.

Amint az apácák megpillantották az úti porban feléjük robogó öt marcona, torzonborz, napégette katonát, nagy sikoltozásba fogtak, gondolván: befellegzett immár szüzességi fogadalmuknak. Jean de Siorac azonban a batár mellé léptetett, udvariasan köszöntötte az apátnőt, bemutatkozott, és megnyugtatta szándékaik felől. Az apátnő ifjú volt, előkelő születésű s éppen nem félénk. Meleg és sokat ígérő pillantásokat lövellt apámra, s megkérte, kísérje el őket Sarlat-ig. Apám, ki, mint mondják, könnyű prédája volt ekkoriban a földkerekség bármely nőstényördögének, ha az történetesen olyan mezt hordott is, mint az apátnő, már rábólintott volna, amikor közbelépett Jean de Sauveterre.

Fekete szemét állhatatosan a hölgyikére szegezve udvariasan, de ridegen szólt, mondván: a szent sororok kancái igen lassan haladnak, s erősen hátráltatnák a kis csapat előrejutását, a kelleténél jobban kitéve őket az út veszedelmeinek; a kért szolgálat tehát oly természetű, hogy szerényen számítva is megér ötven librát.

Hogyan lehet elveszíteni a comb zsírt

Elveszíti a zsíros nyeregtáskákat apátnő nyomban félretette csábos mosolyát, s ádáz alkuba fogott, de hasztalan. Jean de Sauveterre nem és nem engedett, s az apátnő, nem tehetvén mást, az utolsó solig leszurkolta a kért summát. Gyermekkoromban számtalanszor elmesélte nekem e történetet Cabusse, három katonánk egyike - a másikat Marsalnak hívták, a harmadikat Coulondre-nak - s ámbár a történetet kedvemre valónak találtam, sehogy sem értettem, mert Cabusse mindig ezekkel a szavakkal végezte, akkorát nevetve, hogy füléig szaladt a szája: "Az egyik Jeannak jutott, ládd-e, a pénzmag, a másiknak - Isten megáldja!

elveszíti a zsíros nyeregtáskákat fogyás kiegészítő segít

Raymond nyájasan fogadta unokaöccsét, ámbár titkon elrémült az öt állig felfegyverzett, csizmás, torzonborz katonavendég láttán. De Jean becsülettel megfizetett szállásukért s eleségükért, s mert éppen beköszöntött az aratás, a három katona nekigyürkőzött, s kaszát ragadott.

Alkatrész kategóriák

Derék fickó volt mind a három, s habár a normandiai légió katonái, mivel történetesen ott kerültek sor alá, kettő közülük quercyi volt, a harmadik, Cabusse, pedig gaszkon.

Mielőtt eldöntötték volna, hol telepedjenek meg s hogyan, a Jeanok bejárták a Sarlat-vidéket legjobb lovuk hátán s legjobb ruhájukban, mely azonban így is messziről elárulta a katonát, s bezörgettek minden útjukba akadó nemesi kastélyba. Jean de Siorac éppen huszonkilenc esztendős volt ekkor, szeme kék, haja szőke, termete szálegyenes; ifjúsága virágában van, gondolhatta volna róla akárki, ha nincs ott bal orcáján az a kicsinyke forradás, mely ugyan el nem csúfíthatta, de öregebbnek mutatta.

Más forradásait eltakarták ruhái.

Hogyan lehet elveszíteni a comb zsírt: orvosi és otthoni módszerek - Alapjai - 2020

Jean de Sauveterre szinte az apjának látszott, noha ő sem volt még több harmincnégy esztendősnél, részint mivel sörtehaja máris erősen szürkült, részint összeszabdalt arca s mélyen ülő szemének komor pillantása miatt. Bicegett, de fürgén mozgott, s széles válla nagy erőről tanúskodott.

fogyás a 95. napon

Nem titkolta származását sem Siorac lovag, sem Jean de Sauveterre fegyvernök: úgy vélték, nincs okuk pirulni újkeletű nemességük miatt. E nyíltság mutatta, mennyire tudatában voltak saját becsüknek. Egyébiránt mindkét Jean jól forgatta a szót, s noha beszédük sosem volt fennhéjázó avagy bántó, magaviseletükből napnál világosabban kitetszett: sértést, bántást senkitől el nem tűrnének.

elveszíti a zsíros nyeregtáskákat A fogyás lassú folyamat

Périgord lakói vendégszerető hírben állnak, s a két Jean csakugyan szíves fogadtatásra lelt mindenütt, de sehol oly szívesre, mint Francois de Caumont-nak, Castelnau és Milandes urának és az ő fivéreinek házában. A elveszíti a zsíros nyeregtáskákat castelnau-i várkastélyt alig fél évszázada emelte volt Francois de Caumont nagyapja, ki maga is Francois névre hallgatott.

Köve vidám sárgán szikrázott a napsütésben, ahogy csak a elveszíti a zsíros nyeregtáskákat kő szikrázik. A vár maga egy szirtre épült, mely a dordogne-i lapály fölé magasodik. Öles falaival, vaskos, kerek őrtornyával bevehetetlennek tetszett a két kapitány szemében; legfeljebb erős tüzérség ronthatná le, gondolták, ám még annak is meg kellene küzdenie azzal a hátránnyal, hogy alulról lő fölfelé. A felvonóhídon áthaladva azután tapasztalhatták: kétfelől egy-egy csatakígyó áll a fal két nyílásában.

Ha ezek kereszttűz alá veszik az ostromlókat, bizonyára véres fejjel verik vissza őket. A két vendég nem győzte dicsérni a várat Caumont úrnak: milyen új és milyen pompás, milyen jól védett és milyen messzire ellátni tornyából Dordogne-ba. E bevezető után, melyet apám óvakodott elsietni avagy a kelleténél rövidebbre fogni, többszöri kölcsönös bókváltás következett, Francois de Caumont ugyanis jó előre tudakozódott látogatói felől, s égig dicsérte a király szolgálatában tanúsított vitézségüket.

S ráadásul mindez alighanem azon a körmönfont s hangzatos nyelven mondódott el, melyet apáink annyira kedveltek, s amelyet némelyek még ma is használnak, én azonban fölötte fárasztónak tartom, és sokkal jobb szeretem parasztjaink egyszerű, világos beszédét.

Francois de Caumont kinek fivérével, Geoffroy-val oly kegyetlen időket értünk meg, hogy kész csoda, ha még élünk kistermetű, de izmos férfiú volt, hangja mély, szeme fürkész és elevenen csillogó.

Elveszíti a zsíros nyeregtáskákat ekkoriban mindössze huszonöt esztendőt számlált, bölcsebb volt sok meglett embernél; minden lépését megfontolta, s lassan, óvatosan, mindig hátrálásra készen nyomult előre.

Miután kellőképpen kiudvariaskodták magukat, Francois de Caumont, ki valahogyan megsejtette, hogy mercedes mj shahs fogyás az új "opinióra" hajlanak, ügyesen kifaggatta őket, s hamarosan megbizonyosodott.

Francois de Caumont legott felmérte, mi nagy súlyt adhatna pártjuknak e két harcedzett férfi, tehát elhatározta: mindent megtesz letelepedésük érdekében. Mához egy hétre kerül dobra félig-meddig suttyomban, Sarlat városában a mespechi várbirtok.

Ámbár ura halála óta parlagon hever a birtok, zsíros szántók, dúsan füvelő rétek s szép gesztenyések tartoznak hozzá. Fontenac báró, kinek jószága szomszédos Mespechkel, örömest kikerekítené potom áron a maga birtokát Mespech megvásárlásával, s mindent megtett avégett, hogy az árverést elodázza, mivel azt remélte: időközben úgy elvadul a birtok, hogy másnak nem támad rá kedve.

Végezetül azonban csak észbe kaptak a sarlatiak is, s megelégelvén Fontenac praktikáit, az örökösök érdekében cselekvésre szánták el magukat. Jövő hétfőn déli tizenkét órakor meglesz az árverés, ha esik, ha fúj. Elhallgatott, s mert a csend hosszúra nyúlt, Jean de Sauveterre megértette, mondhatna még Caumont sok mást is, csakhogy jobbnak véli hallgatni. S nyilván e következtetésre jutott volna Siorac is, ha nem toppan be a nagy fogadóterembe hogyan veszít zsírt hetente bájos ifjú hölgy, erősen kivágott reggeli köntösben.

Társulás jön létre egyrészről a Közösség és tagállamai, másrészről Bosznia és Hercegovina között. Ezen társulás célkitűzései a következők: a a demokrácia és a jogállamiság megszilárdítására irányuló Bosznia és Hercegovina-i erőfeszítések támogatása; b Bosznia és Hercegovina politikai, gazdasági és intézményi stabilitásához, valamint a régió stabilizációjához való hozzájárulás; c megfelelő keretrendszer biztosítása a politikai párbeszéd számára, lehetővé téve a felek közötti szoros politikai kapcsolatok fejlesztését; d a gazdasági és nemzetközi együttműködés fejlesztésére irányuló Bosznia és Hercegovina-i erőfeszítések támogatása, a jogszabályok Közösségiekéhez való közelítése elveszíti a zsíros nyeregtáskákat is; e Bosznia és Hercegovina működő piacgazdaságba való átmenetének támogatása; f harmonikus gazdasági kapcsolatok kialakítása, és a Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti szabadkereskedelmi terület fokozatos kialakítása; g regionális együttműködés előmozdítása az e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi területen. CIKK Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában kihirdetett, és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben, a Helsinki Záróokmányban és az Új Európáért Párizsi Chartában meghatározott demokratikus alapelveknek és az emberi jogoknak a tiszteletben tartása, a nemzetközi jog elveinek - beleértve a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel ICTY való teljes körű együttműködést - a jogállamiságnak és a piacgazdaság alapelveinek a gazdasági együttműködésről szóló bonni EBEÉ-konferencia okmányában megfogalmazott tiszteletben tartása képezik a felek bel- és külpolitikájának alapját és e megállapodás alapelemeit.